ขนิษฐา ทุมมากรณ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  21,274
  555

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วัดชัยภูมิการาม
คำอธิบาย :  วัดชัยภูมิการามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดกลาง” เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพของชาวบ้านในเมืองเขมราฐอีกหนึ่งแห่ง การสร้างวัดนั้นสันนิษฐานว่ารับเอาวัฒนธรรมพุทธศาสนามาจากเวียงจันทน์ หลวงพระบาง ช่วงเวลาการสร้างวัดเป็นช่วงการครองราชย์ของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมาธิราชแห่งลาวราชอาณาจักรล้านช้าง ตรงกับไทยในสมัยพระเจ้าประสาททอง พระเทพราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2180-2237 ภายในวัดมีอุโบสถแบบมหาอุต สร้างแบบเรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ก่ออิฐถือปูน มีหน้าต่าง 10 ช่อง หลังคา 3 ชั้น สิ่งที่โดดเด่นก็คือพญานาคที่อยู่ตรงบันไดทางขึ้นพระอุโบสถ มี 5 หงอน เท้าด้านหลังเหยียบปลา ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากรูปปั้นพญานาคทั่วไป มีพระสิทธิมงคล เป็นพระประธานสวยงามตามแบบศิลปะล้านช้าง ศาลาการเปรียญหรือศาลาโรงธรรม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีหน้าต่าง 10 ช่อง ประตู 5 ช่อง ฝาผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมที่วาดด้วยสีธรรมชาติเป็นศิลปะพื้นบ้านที่วาดโดยช่างศิลป์ในสมัยก่อน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ผลของการทำความดีความชั่ว เป็นต้น มีมากกว่า 20 ภาพ
คำสำคัญ :   วัดชัยภูมิการาม, อำเภอเขมราฐ, อุบลราชธานี, จิตรกรรมฝาผนัง, บันไดนาค, พระพุทธรูปล้านช้าง, สถาปัตยกรรมท้องถิ่น, สิม, อุโบสถ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ขนิษฐา ทุมมากรณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
507
ผู้เข้าชม
164,369
ดาวน์โหลด
84,621
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
วัดชัยภูมิการาม 21,274
ตุง หรือ ธุงใยแมงมุม 3,417
ดอกเวอร์บีน่า 2,450
หลี่ดักปลา 2,226
การเข็นฝ้าย 2,137

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไม้เหยียบหูก อุปกรณ์ในการทอผ้าไหมพื้นบ้าน 3 กุมภาพันธ์ 2564
ฟืมหรือฟันหวี สำหรับทอผ้าไหมพื้นบ้าน 2 กุมภาพันธ์ 2564
เขาหูก หรือตะกอ 2 กุมภาพันธ์ 2564
การทำพิธียกเสาเอกเสาขวัญ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ยกเสาเอกเสาขวัญ พิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปลูกสร้างบ้าน 2 กุมภาพันธ์ 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล